ارسال و دریافت ایمیل با PHP با استفاده از SMTP

جهت ارسال و دریافت ایمیل با PHP با استفاده از SMTP قبل از ارسال ایمیل، میبایست مشخصات SMTP مدنظر خود را اضافه کنید:

 

//include(“class.smtp.php”); // optional, gets called from within class.phpmailer.php if not already loaded
 
$mail = new PHPMailer();
 
$body = file_get_contents(‘contents.html’);
 
$body = eregi_replace(“[\]”,”,$body);
 
$mail->IsSMTP(); // telling the class to use SMTP
 
$mail->Host = “mail.yourdomain.com”; // SMTP server
 
$mail->SMTPDebug = 2; // enables SMTP debug information (for testing)
 
// 1 = errors and messages
 
// 2 = messages only
 
$mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication
 
$mail->Host = “mail.yourdomain.com”; // sets the SMTP server
 
$mail->Port = 25; // set the SMTP port for the GMAIL server
 
$mail->Username = “yourname@yourdomain”; // SMTP account username
 
$mail->Password = “yourpassword”; // SMTP account password
 
$mail->SetFrom(‘name@yourdomain.com’, ‘First Last’);
 
$mail->AddReplyTo(“name@yourdomain.com”,”First Last”);
 
$mail->Subject = “PHPMailer Test Subject via smtp, basic with authentication”;
 
$mail->AltBody = “To view the message, please use an HTML compatible email viewer!”; // optional, comment out and test
 
$mail->MsgHTML($body);
 
$address = “whoto@otherdomain.com”;
 
$mail->AddAddress($address, “John Doe”);
 
$mail->AddAttachment(“images/phpmailer.gif”); // attachment
 
$mail->AddAttachment(“images/phpmailer_mini.gif”); // attachment
 
if(!$mail->Send()) {
 
echo “Mailer Error: ” . $mail->ErrorInfo;
 
} else {
 
echo “Message sent!”;
 
}

 

 

در بخش های داخل کد، موارد گفته شده ی زیر را وارد کنید:

:Host آدرس میل سرور خود

:Username نام کاربری حساب SMTP

Password :رمزعبور حساب SMTP

:SetFrom ایمیل ارسال کننده

:AddReplyTo ایمیل پاسخ دهنده

:Address آدرس ایمیل

:AddAttachment فایل پیوست

  • ارسال و دریافت ایمیل با PHP با استفاده از SMTP
  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

چرا گوگل سایت را ایندکس نمیکند؟

 9 دلیل برای اینکه سایت در گوگل ایندکس نمی شود:   1-وجود خطاهایی در سایت  یکی از دلایل...

رفع خطای Internal Server Error 500

رفع خطای Internal Server Error 500 پیغام خطای 500 چیست؟ ارور 500 درواقع به ما میگوید مشکلی...