میزبانی هاست لینوکس CPanel

Plan Starter 83 موجود است

قیمت ها

 • 50 MB فضا
 • 500MB پهنای باند
 • 1 افزودن دامنه
 • 1 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دیتابیس
 • 1 تعداد پارک دامین
 • 1 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 5.000 تومان یک 1 ماهه
 • 15.000 تومان سه 3 ماهه
 • 25.000 تومان شش 6 ماهه
 • 35.000 تومان یک 1 ساله
Speed E-Plan 1 88 موجود است

قیمت ها

 • 100 MB فضا
 • 1GB پهنای باند
 • 1 افزودن دامنه
 • 2 تعداد ایمیل
 • 2 تعداد دیتابیس
 • 1 تعداد پارک دامین
 • 1 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 10.000تومان یک 1 ماهه
 • 25.000تومان سه 3 ماهه
 • 35.000 تومان شش 6 ماهه
 • 60.000 تومان یک 1 ساله
Speed E-Plan 2 96 موجود است

قیمت ها

 • 200 MB فضا
 • 1.5GB پهنای باند
 • 2 افزودن دامنه
 • 2 تعداد ایمیل
 • 2 تعداد دیتابیس
 • 1 تعداد پارک دامین
 • 1 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 30.000 تومان یک 1 ماهه
 • 45.000 تومان سه 3 ماهه
 • 65.000 تومان شش 6 ماهه
 • 110.000 تومان یک 1 ساله
Speed E-Plan 3 96 موجود است

قیمت ها

 • 300 MB فضا
 • 2.5GB پهنای باند
 • 2 افزودن دامنه
 • 2 تعداد ایمیل
 • 2 تعداد دیتابیس
 • 1 تعداد پارک دامین
 • 1 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 50.000 تومان یک 1 ماهه
 • 95.000 تومان سه 3 ماهه
 • 155.000 تومان شش 6 ماهه
 • 220.000 تومان یک 1 ساله
Speed E-Plan 4 77 موجود است

قیمت ها

 • 500 MB فضا
 • 4GB پهنای باند
 • 2 افزودن دامنه
 • 10 تعداد ایمیل
 • 5 تعداد دیتابیس
 • 1 تعداد پارک دامین
 • 1 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 105.000تومان یک 1 ماهه
 • 195.000تومان سه 3 ماهه
 • 235.000 تومان شش 6 ماهه
 • 385.000 تومان یک 1 ساله
میزبانی هاست لینوکس Cpanel - Speed E-Plan 4 - 700MB 77 موجود است

قیمت ها

 • 700 MB فضا
 • 7GB پهنای باند
 • 2 افزودن دامنه
 • 10 تعداد ایمیل
 • 5 تعداد دیتابیس
 • 1 تعداد پارک دامین
 • 1 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 215.000تومان یک 1 ماهه
 • 395.000تومان سه 3 ماهه
 • 515.000 تومان شش 6 ماهه
 • 685.000 تومان یک 1 ساله
Speed E-Plan 5 98 موجود است

قیمت ها

 • 1 GB فضا
 • 8GB پهنای باند
 • 4 افزودن دامنه
 • 10 تعداد ایمیل
 • 10 تعداد دیتابیس
 • 2 تعداد پارک دامین
 • 3 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 160.000 تومان سه 1 ماهه
 • 295.000تومان سه 3 ماهه
 • 435.000 تومان شش 6 ماهه
 • 780.000 تومان یک 1 ساله
Speed E-Plan 6 100 موجود است

قیمت ها

 • 1.5 GB فضا
 • 9GB پهنای باند
 • 5 افزودن دامنه
 • 10 تعداد ایمیل
 • 12 تعداد دیتابیس
 • 3 تعداد پارک دامین
 • 3 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 90.000 تومان یک 1 ماهه
 • 150.000تومان سه 3 ماهه
 • 312.000 تومان شش 6 ماهه
 • 635.000 تومان یک 1 ساله