میزبانی هاست لینوکس CPanel

Plan Starter 83 موجود است

قیمت ها

 • 50 MB فضا
 • 500MB پهنای باند
 • 1 افزودن دامنه
 • 1 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دیتابیس
 • 1 تعداد پارک دامین
 • 1 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 100.000 تومان یک 1 ماهه
 • 230.000 تومان سه 3 ماهه
 • 305.000 تومان شش 6 ماهه
 • 400.000 تومان یک 1 ساله
Speed E-Plan 1 88 موجود است

قیمت ها

 • 100 MB فضا
 • 1GB پهنای باند
 • 1 افزودن دامنه
 • 2 تعداد ایمیل
 • 2 تعداد دیتابیس
 • 1 تعداد پارک دامین
 • 1 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 175.000 تومان یک 1 ماهه
 • 355.000 تومان سه 3 ماهه
 • 545.000 تومان شش 6 ماهه
 • 750.000 تومان یک 1 ساله
Speed E-Plan 2 96 موجود است

قیمت ها

 • 200 MB فضا
 • 1.5GB پهنای باند
 • 2 افزودن دامنه
 • 2 تعداد ایمیل
 • 2 تعداد دیتابیس
 • 1 تعداد پارک دامین
 • 1 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 220.000 تومان یک 1 ماهه
 • 455.000 تومان سه 3 ماهه
 • 765.000 تومان شش 6 ماهه
 • 955.000 تومان یک 1 ساله
Speed E-Plan 3 96 موجود است

قیمت ها

 • 300 MB فضا
 • 2.5GB پهنای باند
 • 2 افزودن دامنه
 • 2 تعداد ایمیل
 • 2 تعداد دیتابیس
 • 1 تعداد پارک دامین
 • 1 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 350.000 تومان یک 1 ماهه
 • 565.000 تومان سه 3 ماهه
 • 955.000 تومان شش 6 ماهه
 • 1250.000 تومان یک 1 ساله
Speed E-Plan 4 77 موجود است

قیمت ها

 • 500 MB فضا
 • 4GB پهنای باند
 • 2 افزودن دامنه
 • 10 تعداد ایمیل
 • 5 تعداد دیتابیس
 • 1 تعداد پارک دامین
 • 1 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 400.000تومان یک 1 ماهه
 • 700.000تومان سه 3 ماهه
 • 1.000.000 تومان شش 6 ماهه
 • 1.660.000 تومان یک 1 ساله
Cpanel - Speed E-Plan 4 - 700MB 77 موجود است

قیمت ها

 • 700 MB فضا
 • 7GB پهنای باند
 • 2 افزودن دامنه
 • 10 تعداد ایمیل
 • 5 تعداد دیتابیس
 • 1 تعداد پارک دامین
 • 1 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 1.950.000 تومان یک 1 ساله
Speed E-Plan 5 98 موجود است

قیمت ها

 • 1 GB فضا
 • 8GB پهنای باند
 • 4 افزودن دامنه
 • 10 تعداد ایمیل
 • 10 تعداد دیتابیس
 • 2 تعداد پارک دامین
 • 3 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 2.450.000 تومان یک 1 ساله
Speed E-Plan 6 100 موجود است

قیمت ها

 • 1.5 GB فضا
 • 9GB پهنای باند
 • 5 افزودن دامنه
 • 10 تعداد ایمیل
 • 12 تعداد دیتابیس
 • 3 تعداد پارک دامین
 • 3 اکانت FTP
 • Yes پشتیبانی PHP
 • Cpanel کنترل پنل
 • 3.100.000 تومان یک 1 ساله